PUUDE LANGETAMINE

On oluline, et puu langetamine oleks väga hoolikalt läbi mõeldud. Puude langetamine peab olema ohutu ning toimuma suunas, kuhu puu soovitakse langetada. Hästi plaanitud langetamine teeb ka edasised tööd lihtsamaks. Peamine tegur, mis puu langetamist mõjutab, on see, kas piirkonnas on suuremaid objekte (elektriliinid, teed, ehitised jne). Kui teate, et langetusala läbib tee või see asub käidavas kohas, kasutage hoiatussilte.

Järgnevalt anname ülevaate, kuidas lõigata lükates ja kuidas tõmmates:

• Tõmbava lõikamise korral saetakse juhtplaadi alumise poolega.
• Lükkava lõikamise korral saetakse juhtplaadi ülemise poolega.

TURVAALA

Turvaala: vähemalt kahekordne puu kõrgus
Enne langetamist veenduge, et kahe kuni kolme puupikkuse kaugusel langetatavast puust poleks inimesi. Teil ja teie kolleegidel tuleb kanda erksavärvilisi jakke või veste, mis muudavad teid üksteisele ja möödujatele nähtavaks.

Tehke langetusplaan
Hakake langetamist kavandama juba enne puu juurde jõudmist. Määrake langetamissuund. Pidage meeles, et langetamist võivad mõjutada erinevad tegurid, nt tuule suund, tuule tugevus, kallak ja ümbruses olevad takistused.

Uurige puud. Kas see on mädanenud, mõranenud või on sel mõni muu kahjustus? Kas puult või kõrval asuvalt puult võib langeda kuivanud või murdunud oksi? Kas puu on kaldus? Millises suunas tuleks puu langetada, arvestades edasisi töid?

Järgnevat laasimistööd silmas pidades tuleks valida õige töökõrgus. Näiteks saate teha nii, et puu langeks langetatud puu tüvele, kivile või mujale kõrgemale kohale. Ettevaatust! Puu tagumine osa võib üles põrgata. Lisateavet saate lk 46 laasimise peatükist.

Kui kaugele puu ulatub?
Kui langetate hoonete läheduses olevaid puid, tuleb kontrollida nii puu lagemissuunda kui seda, kui kaugele puu ulatub. Üks viis selle kindlaks tegemiseks on kasutada lihtsaid geomeetrilisi põhimõtteid ja määrata maapinna punkt, mis moodustab nii võrd- kui täisnurkse kolmnurga, ehk on puust ühe kaugusel, nt puu kõrgus. Seda põhimõtet saab rakendada lihtsa puupulga abil. Hoidke puupulka nii, et selle kaugus teie silmadest on võrdne pulga pikkusega ning kolmnurga kahe külje vahele jääv nurk on sirgnurk. Ideaalis peaks teie silm olema kännuga samal kõrgusel.

Kui võimalik, langetage puu selle loomulikus langemissuunas
Enamikul puudel on oma loomulik langemissuund. Seda mõjutab puu kalle, okste kuju ja lumine võra (lumega kaetud oksad). Kui puu kalle pole selge, astuge puust veidi eemale ja kontrollige seda nöörjoonlaua abil.

Teatud määral on võimalik sundida puud langema ka vastu selle loomulikku langemissuunda, kuid see on alati ohtlik ning nõuab liigset füüsilist pingutust. See eeldab teadmisi, oskusi ja kogemusi ning õigeid langetustööriistu. Õrna puiduga puud (nt kuivanud või pehkinud puud) tuleb alati langetada lihtsaimas langetussuunas.

Puu langetamist mõjutavad selle kalle, kuju, pikkus, läbimõõt, liik ja seisukord, aga ka maapinna kalle, tuulesuund, puu kohal olevad elektriliinid, teed ja hooned.

LANGETUSE ETTEVALMISTUSTÖÖD

Alustaimestiku eemaldamine
Puhastage alati puualune nii, et puu saaks takistamatult langeda. Samuti puhastage soovitud langetussuund. Väiksed puud, põõsastik ja oksad võivad langetussuuna määramist takistada.

Taganemistee
Lõigake maha taganemisteed tõkestavad põõsad ja väiksed puud, umbes 45° puu tagant mõlemas suunas. Puhastage maapind okstest ja muudest takistustest.

Kärpimine
Ette jäävate madalate okste ja võrsete kärpimine muudab langetamise ohutumaks. Kõige ohutum on kärpida tõmbava ketiga (juhtplaadi alumise poolega) ülalt alla.

LANGETUSSUUND

Ohutu langetamine nõuab ettevaatlikust ja täpsust. Puu langemise suuna määrab juhtsälk, puu langetamiseks kasutatakse langetuslõiget. Kahe lõike vahele jäetakse toetuskiht, mis suunab puu ohutult plaanitud suunas maha.

Juhtsälk
Juhtsälgu tegemiseks on mitmeid viise. Juhtsälgud võivad puu seisukorrast, maastikust ja kohalikust traditsioonist sõltuvalt erinevad olla. Vältige liiga sügava juhtsälgu lõikamist. See ei tohi olla suurem kui 15-20 % rinnasdiameetrist.

Kõige sagedamini kasutatakse avatud juhtsälku. Sellest on kaks varianti (A ja B), suurema avatud nurgaga juhtsälk ja tagurpidine juhtsälk (Humboldt). Soovitame kasutada avatud juhtsälku (variant A), kuna seda võib kasutada enamikul juhtudel ning see on kergemini õpitav.

Suure nurgaga avatud juhtsälk on soovitatav künklikumal maastikul, kus kallaku tõttu on vaja, et toetuskiht oleks pikemalt terve. Tagurpidist juhtsälku kasutatakse järsakutel kasvavate väga suurte puude ja sellise puuliikide korral, mis võivad langedes lõheneda.

Juhtsälk tehakse kahes osas: ülemise ja alumise lõikega. Juhtsälgu ava suurus sõltub sellest, millist meetodit kasutatakse. Pidage meeles, et lõiked tuleb teha võimalikult maapinna lähedalt, nii on puu langemise ajal paremini juhitav ja stabiilsem. Mõnikord tuleb enne juhtsälgu tegemist eemaldada tööd takistavad juuremügarad.

Edaspidised juhised on antud sellest lähtudes, et kasutatakse avatud juhtsälke.

Langetuslõige
Kui juhtsälk on tehtud, saab selle suunas teha langetuslõike. Ärge unustage jätta piisava paksusega toetuskihti! Langetuslõige on tavaliselt ühetasane või juhtsälgust veidi ülevalpool (vt all). Langetuslõike meetod sõltub puutüve läbimõõdust ja juhtplaadi pikkusest. Lisateavet langetamistehnikate kohta saate lk 34-39.

Ohutuse tagamiseks võite kasutada kange, kiile või langetuslabidaid. Nende abil saab vältida puu kukkumist vastupidises suunas ning juhtplaadi kinnikiilumist lõikesoonde. Lisateavet saate peatükist Langetusriistad lk 41. Veenduge, et paagis on piisavalt kütust. Kui küte langetuslõike ajal otsa saab, võib tekkida ohtlik olukord.

Toetuskiht teeb langetamise ohutuks
Toetuskiht on ohutu ja puhta langetamise tagamisel kõige olulisem. Toetuskiht on juhtsälgu ja langetuslõike vahele jääv läbisaagimata osa, mis töötab nagu harilik liigend. Toetuskiht juhib puu alla maapinnale. Toetuskiht peab olema ühtlase jämedusega ja selle pikkus peab olema vähemat 80 % puu rinnasdiameetrist. Laius peab olema vähemalt 10 % puu rinnasdiameetrist. Puudel, mis on jämedamad kui 30 cm, piisab 3-sentimeetrisest toetuskihist. Selle, kui pikalt toetuskiht terve püsib, määrab juhtsälgu avatud osa. Mida väiksem on nurk, seda varem toetuskiht puruneb. Järgnevalt tutvustame erinevaid juhtsälke.

AVATUD JUHTSÄLK, VARIANT A

Valmistuge juhtsälgu tegemiseks, lõigatakse ära langetamist häirida võivad juuremügarikud. Sageli on kasulik plaanitava juhtsälgu ja langetuslõike kohal tüvelt koor maha lõigata, nii jäävad lõiked puhtad.

Alustage ülemist lõiget
1. Toetage vasem õlg puutüve vastu. Tasakaalu hoidmiseks asetage jalad laialt harki või toetage vasem põlv maha. Hoidke saagi nurga all nii, et kännu kõrguse suunas saagides moodustuks soovitud juhtsälgu nurk.
2. Sihtige selle maastikupunkti suunas, kuhu soovite puu langetada. Sihtpunkt peab kattuma sae langetussuuna märgetega (joontega).
3. Seadke juhtplaat nurga alla ja hakake täiskiirusel saagima. Kontrollige aeg-ajalt, et olete samas tööasendis nagu algul.
Alumine lõige, alati horisontaalne
4. Tehke alumine lõige nii, et see kohtuks täpselt ülemise lõikega. Veenduge, et alumine lõige poleks liiga sügav. Kui ülemine ja alumine lõige ei ole kohakuti, ei suuda te langevat puud piisavalt kontrollida. Samuti on oluline, et saag oleks alumise lõike tegemise ajal horisontaalselt.
5. Kui langetate jämedamaid puid, tuleb sõltuvalt juhtplaadi pikkusest mõnikord ülemist lõiget vastassuunast jätkata.
Click to enlarge

Avatud juhtsälk, varaint A
 Tasane, veidi kaldus maapind
 Juhtsälgu ava 60-80°
 Esimesena tehakse ülemine lõige, mis määrab puu langemissuuna
 Alumine lõige tehakse horisontaalselt langetuslõike nurgaga
 Langetuslõige on ühetasane või juhtsälgust veidi ülevalpool
+ Lihtsaim meetod
+ Madal känd
- Toetuskiht murdub enne puu maapinnale jõudmist
PIDAGE MEELES: 
 Määrake suund
 Võtke sae taga asend sisse, sihtige
 Seadke juhtplaat nurga alla ja kiirendage täiskiiruseni
 Kontrollige suunda ja nurka
 Saagige, kuni jõuate kännu kõrguseni
 Hoidke saag ja juhtplaat horisontaalselt
 Tehke alumine lõige nii, et see kohtuks täpselt ülemise lõikega
 Kui juhtplaat pole piisavalt pikk, minge teisele poole ja tehke sarnane lõige


AVATUD JUHTSÄLK, VARIANT B

Valmistuge juhtsälgu tegemiseks, lõigatakse ära langetamist häirida võivad juuremügarikud. Sageli on kasulik plaanitava juhtsälgu ja langetuslõike kohal tüvelt koor maha lõigata, nii jäävad lõiked puhtad.

Alustage ülemist lõiget
1. Hoidke juhtplaat soovitud kännukõrgusel horisontaalselt.
2. Sihtige selle maastikupunkti suunas, kuhu soovite puu langetada. Sihtpunkt peab kattuma sae langetussuuna märgetega (joontega).
3. Kontrollige suunda ja alustage täiskiirusega saagimist.
4. Kui langetate jämedamaid puid, tuleb sõltuvalt juhtplaadi pikkusest mõnikord ülemist ja alumist lõiget vastassuunast jätkata.
5. Tehke ülemine lõige nii, et see kohtuks täpselt alumise lõikega. Kui ülemine ja alumine lõige ei ole kohakuti, ei suuda te langevat puud piisavalt kontrollida.
Click to enlarge
Avatud juhtsälk, varaint A
 Tasane, veidi kaldus maapind
 Juhtsälgu ava 45-55°
 Esimesena tehakse alumine lõige, mis määrab puu langemissuuna
 Alumine lõige tehakse horisontaalselt langetuslõike nurgaga
 Langetuslõige jääb juhtsälgust ülespoole
+ Madal känd
- Toetuskiht murdub enne puu maapinnale jõudmist
- Toetuskihi paksust on raskem näha
- Kui juuremügarike kiud on asümmeetrilised, võib puu lõheneda
PIDAGE MEELES: 
 Määrake suund
 Võtke sae taga asend sisse, sihtige
 Hoidke saag ja juhtplaat horisontaalselt, kiirendage täiskiiruseni
 Kontrollige suunda ja nurka
 Saagige, kuni toetuskiht on õige pikkusega
 Seadke juhtplaat nurga alla
 Tehke ülemine lõige nii, et see kohtuks täpselt alumise lõikega
 Kui juhtplaat pole piisavalt pikk, minge teisele poole ja tehke sarnane lõige